klantenservice

Verkoopvoorwaarden

2022-01-01 – v2.00

1. DOEL

1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “AVV”) zijn van toepassing op alle bestellingen die bij de onderneming “InnoRehab SRL” (hierna “InnoRehab”) worden geplaatst door derden (natuurlijke personen of rechtspersonen) die handelen voor doeleinden die binnen hun commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit vallen en die het/de hieronder vermelde product(en) kopen met het oog op de wederverkoop ervan (hierna de “wederverkoper”).
2. InnoRehab is een bedrijf gespecialiseerd in het optimaliseren van lopen en bewegen voor ouderen en mensen die minder goed ter been zijn na een ongeval, chronische ziekte of beroerte (hierna de “Eindgebruiker”). InnoRehab ontwikkelt, produceert en verkoopt oplossingen en apparatuur voor loophulp en revalidatie, waaronder Wheeleo®. Wheeleo® is een medisch hulpmiddel voor mobiliteitshulp, dat de kwaliteit en soepelheid van het lopen voor zijn gebruikers verbetert (hierna, het “Product”).
3. De contactgegevens van InnoRehab zijn als volgt:

Avenue des combattants 93A,

1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

ECB-nummer: 0761.446.337.

e-mail : info@wheeleo.eu

nr. Tel: +32(0) 479 09 08 03

4. De Algemene Voorwaarden worden bij de factuur gevoegd wanneer de bestelling wordt geplaatst. Deze worden geacht in hun geheel bekend en aanvaard te zijn, waarbij de Reseller afstand doet van het recht om zich te beroepen op zijn eigen voorwaarden en eventuele andere door hem bedongen bepalingen. Aanvaarding van de GCS door de Wederverkoper resulteert ofwel (i) uit de handtekening van de Wederverkoper op enig document dat ernaar verwijst, ofwel (ii) uit de afwezigheid van enig schriftelijk bezwaar door de Wederverkoper binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het eerste document dat deze onder zijn aandacht brengt. Ze kunnen niet worden betwist in het geval van een lopende commerciële relatie.
5. Elke afwijking is onderworpen aan de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InnoRehab.

2. BESTELVOORWAARDEN EN PRIJZEN

1. Voor elke bestelling van Producten wordt een bevestigingsmail verstuurd door InnoRehab op basis van de door de Reseller verstrekte informatie. Als er geen bezwaren of opmerkingen zijn binnen 2 kalenderdagen nadat de bevestigingsmail is verzonden, wordt de bestelling onherroepelijk en definitief voor de Reseller en brengt dit de verplichting tot betaling met zich mee.
2. Bepaalde bestellingen kunnen onderworpen zijn aan de betaling van een voorschot of een voorschot op bepaalde kosten. In dit geval wordt de bestelling pas in behandeling genomen nadat de aanbetaling is voldaan. In geval van annulering van een niet-geleverde bestelling op verzoek van de Reseller, worden de aanbetaling en andere reeds vooruitbetaalde bedragen niet terugbetaald.
3. Elke wijziging aan de bestelling kan leiden tot een herziening van de prijs.
4. Prijzen worden vermeld in euro’s (EUR) en zijn exclusief btw, porto en verzendkosten. De in de factuur vermelde prijzen zijn uitsluitend van toepassing op de levering van de in deze factuur beschreven Producten, met uitsluiting van alle andere Producten die, wanneer zij later door de Reseller worden besteld, aan hem zullen worden gefactureerd bovenop de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
5. InnoRehab behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die gelden op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

3. BETALINGSVOORWAARDEN

1. De Reseller die de bestelling plaatst, garandeert de volledige betaling van de factuur op de vervaldag, zelfs als deze op naam van een derde staat.
Betaling voor het/de Product(en) vindt plaats na ontvangst van de factuur door overschrijving via onderstaand rekeningnummer, of via een van de betaalmethoden die op de factuur staan vermeld. Elke andere betaling wordt als nietig beschouwd.
IBAN : BE23 0689 4002 3791
BIC: GKCCBEBB
2. Elke betwisting met betrekking tot de facturatie moet InnoRehab schriftelijk bereiken binnen de vijf (5) dagen na de datum van uitgifte van de factuur.
3. Tenzij anders overeengekomen, betaalt de Reseller facturen binnen 30 dagen na de datum van ontvangst.
4. In geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt InnoRehab zich het recht voor om – zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving – elke lopende of toekomstige bestelling op te schorten of te beëindigen. Bovendien zullen facturen onderworpen zijn aan een forfaitaire boete van 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 60 EUR, evenals aan conventionele interesten tegen een tarief van 12%. Alle nog verschuldigde bedragen worden automatisch opeisbaar. In geval van annulering van de in de vorige alinea bedoelde bestellingen, blijven de betaalde voorschotten eigendom van InnoRehab.
5. Alle betalingen door de Reseller worden gedaan zonder korting of verrekening.
6. Juridische kosten en uitgaven gemaakt door InnoRehab voor het terugvorderen van verschuldigde bedragen zullen worden vergoed door de Reseller.

4. LEVERING EN AANVAARDING

1. De levering gebeurt op de gespecificeerde manier, in overeenstemming met de optie gekozen door de Wederverkoper op het moment van de bestelling, die als enige de risico’s verbonden aan de levering op zich neemt.
2. Leveringen vinden meestal plaats per gewone pakketpost of particuliere koerier. Als de Reseller afwezig is op het moment van de levering, kan het Product worden afgehaald op de plaats en volgens de procedures die zijn beschreven op het leveringsbericht dat door de postdiensten of particuliere vervoerders is achtergelaten. InnoRehab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van afwezigheid van de Reseller op het moment van ontvangst.
3. In het geval dat de Producten moeten worden opgehaald door de Reseller bij InnoRehab, zal de Reseller 24 uur van te voren aankondigen dat hij de Producten zal ophalen. De Reseller is als enige verantwoordelijk voor het vastzetten van zijn lading en voor het maximale gewicht dat wordt gedragen door het gebruikte transportmiddel. In geen enkel geval kan InnoRehab aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadiging van het/de Product(en) tijdens het transport of voor schade veroorzaakt aan het transportmiddel door met name eventuele overbelading.
4. Elk geschil met betrekking tot de conformiteit van het (de) geleverde Product(en) dient te worden vermeld op de leveringsbon en te worden meegedeeld aan de vervoerder of aan de daartoe aangeduide persoon bij InnoRehab, per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de maatschappelijke zetel van InnoRehab vergezeld van een kopie van het aankoopdocument, binnen (3) dagen na de datum van ontvangst van het (de) Product(en). De afwezigheid van enige betwisting overeenkomstig voornoemde regels houdt de onvoorwaardelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding in door de Reseller van het feit dat aanleiding geeft tot de vordering en, de facto, de definitieve afstand van elke vordering uit dien hoofde.
5. De wederverkoop van het Product of het gebruik van een deel ervan houdt automatisch de goedkeuring van de volledige bestelling in.
6. Het gedeeltelijk ontbreken van een bestelling geeft de Wederverkoper niet het recht alle geleverde producten te weigeren.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. In geval van verkoop van Producten, en in afwijking van Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft het geleverde materiaal eigendom van InnoRehab tot volledige betaling is ontvangen. De Wederverkoper verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om de goederen te bewaren en ter beschikking te houden van InnoRehab. In geval van inbeslagname, faillissement of een gelijkaardige situatie, verbindt de Reseller zich ertoe deze clausule ter kennis te brengen van de betrokken personen en InnoRehab onmiddellijk te verwittigen. Deze bepaling staat de risico-overdracht beschreven in het vorige artikel niet in de weg.

6. LEVERTIJD

1. De aangegeven levertijden gaan in op het moment van ontvangst door de Reseller van de bevestigingsmail. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt de levertijd voor het (de) Product(en) slechts als indicatie gegeven. InnoRehab spant zich in om de levertijden te respecteren, maar kan niet gehouden worden aan een resultaatsverplichting.
2. Elke wijziging die door de Reseller wordt vereist tijdens de uitvoering van de bestelling kan leiden tot een verlenging van de leveringsdatum en een verhoging van de overeengekomen prijs. Bovendien worden de overeengekomen termijnen verlengd door elke vertraging van de Verkoper bij de levering van de elementen die nodig zijn voor de bestellingen van InnoRehab of bij de betaling van de overeengekomen prijs.
3. Behoudens indien de leveringstermijn als essentiële voorwaarde in het contract is opgenomen, kan een vertraging in de levering van het Product in geen geval aanleiding geven tot de annulering van een bestelling en/of de ontbinding van deze AVV, noch tot de betaling van een schadevergoeding van welke aard ook.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. De Wederverkoper kan in geen geval aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten (handelsmerken, ontwerpen of modellen, auteursrechten, octrooien, etc.) op de Producten. Het gebruik van de Producten door de Wederverkoper is alleen toegestaan in het kader van de wederverkoop van de Producten.
2. De Reseller verbindt zich ertoe geen ontwerpen, handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende tekens te gebruiken of te registreren of te laten registreren die identiek zijn aan of lijken op die van Innorehab of die door InnoRehab ter beschikking worden gesteld.

8. VERTROUWELIJKHEID

1. De Reseller zal alle door InnoRehab verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, met uitzondering van informatie die InnoRehab openbaar heeft gemaakt of informatie die normaal toegankelijk is voor het publiek. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, zal de Reseller geen vertrouwelijke informatie, in het bijzonder met betrekking tot de activiteiten van InnoRehab, haar commerciële strategie, haar businessplannen, haar Resellers of geassocieerde ondernemingen, waarvan hij kennis heeft gekregen tijdens of na de periode van samenwerking tussen hen, bekendmaken aan derden, verspreiden of gebruiken voor enig ander doel dan in het kader van haar samenwerking met InnoRehab.

9. GARANTIE VOOR VERBORGEN GEBREKEN

1. Om een beroep te kunnen doen op de garantie voor verborgen gebreken dient de Reseller of de Eindgebruiker zijn claim met betrekking tot verborgen gebreken per aangetekende brief gericht aan het hoofdkantoor van InnoRehab kenbaar te maken binnen een periode van maximaal één (1) maand nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of normaliter had moeten constateren. De factuur dient als garantiebewijs en moet door de wederverkoper worden bewaard en in het origineel worden overlegd.

10. VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 is InnoRehab niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van problemen, schades en aanspraken van de Wederverkoper en/of ontstaan na acceptatie van het/de Product(en), inclusief die als gevolg van enige behandeling van het Product door de Wederverkoper of enige persoon onder zijn verantwoordelijkheid of door derden.
2. De aansprakelijkheid van InnoRehab is beperkt tot vergoeding van directe schade als gevolg van grove nalatigheid of fraude. De aansprakelijkheid van InnoRehab is beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet-conforme onderdeel of de vervanging ervan en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. In geen geval kan InnoRehab aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals met name verlies van materiaal of tijd, financieel of commercieel verlies, winstderving, verhoogde algemene kosten.
3. Onverminderd andere meer specifieke bepalingen in de GCS, moet elke klacht van de Reseller, om geldig te zijn, schriftelijk worden meegedeeld binnen acht (8) kalenderdagen nadat hij kennis heeft genomen van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht. De afwezigheid van enige betwisting overeenkomstig voornoemde regels houdt de onvoorwaardelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding in door de Reseller van het feit dat aanleiding geeft tot de vordering en, de facto, de definitieve afstand van elke vordering uit dien hoofde.
4. De Reseller blijft als enige verantwoordelijk voor de keuze van Product(en), hun geschiktheid en geschiktheid voor zijn behoeften en het gebruik ervan. Elk gebruik van het (de) Product(en) dat niet in overeenstemming is met het gebruik waarvoor het (de) Product(en) bestemd is (zijn), is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Reseller, met uitsluiting van InnoRehab.
5. Voorafgaand aan elk gebruik van het (de) Product(en), verbindt de Wederverkoper zich ertoe zich vertrouwd te maken met de technische specificaties van het (de) Product(en) en van producten van andere fabrikanten indien deze samen met het (de) Product(en) worden gebruikt.
6. InnoRehab kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuistheid in de informatie die aan haar is verstrekt door de Reseller.
7. De Reseller is verantwoordelijk voor de naleving van alle geldende wetten en regels met betrekking tot de invoer en het gebruik van de Producten en, indien van toepassing, van alle geldende wetten en regels in het land waar hij verblijft.

11. COMMERCIËLE SAMENWERKING MET DE WEDERVERKOPER

1. InnoRehab en de Reseller komen overeen om op onafhankelijke basis samen te werken in hun hoedanigheid als handelaar. Niets in deze GCS mag worden geïnterpreteerd als het instellen van enige vorm van achterstelling. De Reseller erkent dat hij noch een commerciële agent, noch een zakelijke contribuant, noch een exclusieve distributeur van InnoRehab is.
2. Elke commerciële relatie die het hierboven beschreven kader overschrijdt, evenals elke vorm van exclusiviteit, moet het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

12. WEDERVERKOOP VAN HET/DE PRODUCT(EN) AAN EINDGEBRUIKERS

1. Met uitzondering van de wettelijke garantie, aanvaardt alleen de wederverkoper de gevolgen van de wederverkoop van het/de Product(en) aan de Eindgebruiker. In dit verband oefent alleen zij de informatie- of adviesplicht aan de Eindgebruiker uit. In het bijzonder zal de Reseller de Eindgebruiker wijzen op het feit dat het Product een medisch hulpmiddel is dat niet zonder voorafgaand advies en raadpleging van een gezondheidsprofessional mag worden gebruikt. Elk gebruik van het product moet worden begeleid in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van het product en de aanvullende aanbevelingen van de professionele zorgverlener.
2. Indien hij kiest voor verkoop op afstand of verkoop buiten zijn vestigingsplaats, draagt alleen de Reseller de eventuele gevolgen van een herroepingsrecht.
3. Waar deze GCS de uitoefening van bepaalde rechten of rechtsmiddelen door Eindgebruikers conditioneert of beperkt, zijn Wederverkopers verplicht dezelfde beperkingen toe te passen op Eindgebruikers onder hun eigen GCS, voor zover wettelijk toegestaan. Alleen de Wederverkoper draagt de gevolgen van een onjuiste of onvolledige omzetting van de AVT.
4. Onverminderd het voorgaande en behoudens verboden oneerlijke praktijken in de zin van artikel VI.104 CDE, bepaalt alleen de Reseller de voorwaarden voor wederverkoop aan de Eindgebruiker. Om Resellers te helpen bij het opstellen van dergelijke voorwaarden en condities, zal InnoRehab Resellers echter voorzien van een suggestieve lijst met prijzen die kunnen worden toegepast op de wederverkoop van de Producten.

13. OVERMACHT

1. InnoRehab of de Reseller kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van toevallige omstandigheden of overmacht.
2. Overmacht is elke gebeurtenis die weliswaar voorzienbaar is, maar die onvoorzienbaar is en buiten de macht van de partijen valt, en die de nakoming door een partij van een of meer van haar verplichtingen onmogelijk maakt of aanzienlijk bemoeilijkt (zoals met name : oorlog, oproer, revolutie, opstand, staking of lock-out binnen het bedrijf van een partij, brand, overstroming, aardbeving, storm, storing in telecommunicatiesystemen, stroomstoring, vertraging bij de leverancier, technische incidenten, voorraadtekort bekend bij de Reseller op het moment van het plaatsen van zijn bestelling, tekort aan arbeidskrachten buiten de controle van de verkoper, opsluiting als gevolg van een epidemie, enz.).
3. De partij die zich op overmacht beroept, stelt de andere partij zo spoedig mogelijk in kennis van het optreden van de gebeurtenis.
4. De verplichtingen die worden getroffen door de overmachtsituatie, evenals eventuele wederzijdse verplichtingen van de andere partij, worden opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie.
5. Als het geval van overmacht langer dan acht (8) maanden duurt, heeft elk van de partijen het recht om de samenwerking met onmiddellijke ingang en zonder schadevergoeding te beëindigen door een aangetekende brief te sturen naar de andere partij.

14. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Als onderdeel van het bestelproces is de Reseller verplicht om zijn persoonlijke gegevens door te geven.
2. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking :

InnoRehab SRL

Avenue des combattants 93A,

1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

e-mail : info@innorehab.be

3. InnoRehab verbindt zich ertoe deze gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
4. Alle relevante informatie over de verwerking van deze gegevens is beschikbaar op de pagina Privacybeleid.

15. GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE BEPALINGEN

1. Het feit dat InnoRehab op enig moment geen beroep doet op enige bepaling van deze AV zal niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van eventuele latere rechten onder deze AV.
2. De gehele of gedeeltelijke annulering of ongeldigheid van een van de bepalingen van deze AVV maakt deze AVV in hun geheel niet ongeldig. De partijen verbinden zich ertoe de onwettige of ongeldige clausule te vervangen door een gelijkaardige clausule met een gelijkwaardig juridisch of economisch effect.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

1. Op de AV is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De Reseller en InnoRehab verwerpen de toepassing van de regeling inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
2. In geval van geschillen met betrekking tot de geldigheid, toepassing, interpretatie of uitvoering van deze AV en van bestellingen in het algemeen, zowel ten opzichte van de Reseller, de Eindgebruiker als derden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van InnoRehab bevoegd.
3. Alvorens stappen te ondernemen voor de gerechtelijke beslechting van een geschil, verbindt de Reseller zich ertoe te proberen het geschil in der minne te schikken door rechtstreeks contact op te nemen met InnoRehab en vervolgens te proberen het geschil op te lossen door bemiddeling, alvorens zijn toevlucht te nemen tot arbitrage, procesvoering of enige andere methode van geschillenbeslechting.

Heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Zijn er nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zijn er om je te helpen en je ervaring zo soepel mogelijk te laten verlopen!

Test de Wheeleo®

Vul dit korte formulier in zodat we contact met je kunnen opnemen om een test af te spreken.

×